Dag van de Sociologie 2015: Call for papers

CALL FOR PAPERS DAG VAN DE SOCIOLOGIE 2015

Op 27 mei 2015 organiseren de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) en de Vlaamse Vereniging voor Sociologie (VVS) voor de vijftiende keer hun jaarlijkse congres: de Dag van de Sociologie. Op één dag komt een grote diversiteit aan sociologisch onderzoek aan bod. De vijftiende Dag van de Sociologie zal plaatsvinden bij de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Het programma bestaat uit paperpresentaties in afzonderlijke thematische sessies (zie hieronder). Het doel is daarbij zowel ervaren als jonge onderzoekers de gelegenheid te bieden hun werk te presenteren aan een brede groep van vakgenoten. Door de compacte opzet van het dagprogramma (drie parallelle papersessies) kunnen ongeveer 120 presentaties worden gegeven. Daarnaast is er een plenaire sessie waarin twee sociologen met elkaar en de zaal in debat gaan over een actueel sociologisch thema. De dag wordt afgesloten met een receptie waar ook de prijzen van de VVS en de NSV zullen worden uitgereikt.

Papervoorstellen (minimaal 250, maximaal 400 woorden) kunnen worden ingediend via de website www.nsv-sociologie.nl. U kunt op dit formulier ook de sessie van uw voorkeur aangeven. Gelieve in uw voorstel aandacht te besteden aan de theorie, methode en (voorlopige) resultaten van het onderzoek. De oproep staat open voor alle sociologische onderwerpen. Papers die niet direct in een thema passen, kunnen worden ingediend in de ‘open sessies’. Omdat er steeds meer buitenlandse collega’s werken op onze afdelingen, wordt de Call dit jaar ook in het Engels uitgezet. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u een voorkeur heeft voor het presenteren in het Engels of het Nederlands. Daar wordt bij het indelen van de papers in sessies rekening mee gehouden.

Een voorstel indienen kan vanaf heden. Sluitingsdatum voor het indienen van voorstellen is 15 februari 2015. De indeling van de sessies wordt via de website bekend gemaakt. De volledige papers worden uiterlijk op 15 mei 2015 verwacht.

Inschrijven voor de Dag van de Sociologie is pas mogelijk na 15 februari 2015. Alle deelnemers (sprekers, sessiecoördinatoren, referenten, overige belangstellenden) dienen zich via de website www.nsv-sociologie.nl. in te schrijven voor deelname aan de Dag van de Sociologie.

Thema’s

1. Sociale ongelijkheid 

2. Cultuur

3. Onderwijs 

4. Arbeid en organisatie

5. Beleid en politiek

6. Burgerschap

7. Gezondheid en zorg

8. Criminaliteit

9. Familie en gezin

10. Migratie

11. Sociale bewegingen

12. Stad & Ruimte

12. Open sessie

VVS-ACTIVITEIT: MIGRATIE IN DE GENTSE RABOTWIJK VOLZET

Deze activiteit is VOLZET. Inschrijven kan helaas niet meer.

In het kader van ’50 jaar migratie naar Gent’ organiseert de Vereniging voor Sociologie een rondleiding over migratie in de Gentse Rabotwijk. Onze gids is Tina de Gendt, historica en auteur van het boek ‘Turkije aan de Leie’. Zij zal ons schetsen hoe het dagelijkse leven in deze voormalige katholieke arbeiderswijk werd beïnvloed door de instroom van nieuwe Gentenaars en de andere talen, gewoontes en religies die ze meebrachten. Tijdens de rondleiding wordt ook de tentoonstelling: ‘Ella: vrouwen, migratie en emancipatie’ bezocht.

Waar en wanneer: 14 oktober 2014 om 18u00, afspraak aan het Nieuw gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 in Gent

De rondleiding duurt anderhalf tot 2 uur.

Bereikbaarheid: vanaf het station Gent-Sint-Pieters ongeveer een kwartier met de tram 4 (richting Gentbrugge Moscou) tot de halte Opgeëistenlaan.

VVS-leden en studenten kunnen gratis deelnemen. Aan niet-VVS-leden wordt gevraagd een bijdrage van 2 euro te betalen op de dag zelf.

Het aantal plaatsen is beperkt, dus graag reserveren door te mailen naar Susan.Lagaert@UGent.be

Voor meer info: Evenement

 

Sociologos, het nieuwe Tijdschrift voor Sociologie!

Beginnen… Over Sociologos, het nieuwe Tijdschrift voor Sociologie

De berichten over het einde van het Tijdschrift voor Sociologie waren enigszins voorbarig. Een nieuwe redactieploeg nam het initiatief om het tijdschrift een doorstart te geven. Die ploeg oordeelde dat het tijdschrift te belangrijk is om zomaar te verdwijnen. Het vormt sinds 1981 het uithangbord van de Vlaamse sociologie, publiceert originele onderzoeksbijdragen en beschrijft en analyseert ontwikkelingen in de Vlaamse samenleving. De vraag wordt wel eens opgeworpen of dat nog wel nodig is: een Nederlandstalig tijdschrift, voor en door de Vlaamse sociologengemeenschap. De nieuwe redactieploeg meent dat die nood vandaag nog net zo groot is als in 1981. Sociologen doen onderzoek over de samenleving waarvan ze zelf deel uitmaken. Daardoor verwerven ze inzicht in die samenleving en zijn ze het die samenleving verplicht die kennis te delen. Als sociologen zich opsluiten in academische periodieken die geen band meer hebben met die samenleving, dan verliezen zij – en daardoor ook de sociologische tijdschriften waarin ze publiceren – hun bestaansrecht. Onder de naam Sociologos gaat het Tijdschrift voor Sociologie dus gewoon door. In essentie verandert er niets. De nieuwe ploeg wil een academisch tijdschrift blijven maken. Dat betekent dat we kiezen voor een tijdschrift dat functioneert op basis van een systeem met referees. We zullen ook actief kopij werven: mensen van wie de redactie oordeelt dat ze een potentieel waardevolle bijdrage kunnen schrijven, zullen gevraagd worden dat te doen. Er is immers te veel boeiend sociologisch onderzoek dat begraven wordt, hetzij in rapporten aan opdrachtgevers, hetzij in zeer gespecialiseerde internationale tijdschriften die enkel binnen de specifieke gemeenschap van de desbetreffende deeldiscipline worden gelezen. Sociologos moet een beeld geven van wat sociologen in Vlaanderen bezighoudt. Sociologos moet interessant zijn voor de bredere sociologische gemeenschap: sociologen in de universiteiten, sociologen die in hogescholen werken, in het beleid of in sectoren waar ze nog maar (heel) weinig met hun vakgebied in contact komen. Sociologos moet er voor al die groepen zijn. De sleutelwoorden zijn dan ook leesbaarheid en relevantie. De standaard die we hanteren is: kan de auteur zijn of haar verhaal zo brengen dat het niet alleen de kennis van de vakspecialisten, maar ook die van de geïnteresseerde socioloog, wat ook zijn of haar professionele status is, verrijkt? Sociologos moet het forum zijn waar kwesties aan bod komen die de brede sociologische gemeenschap aanbelangen. Dat kunnen kwesties van specifiek sociologische aard zijn, ontwikkelingen in de academische of de beleidsgemeenschap, maar ook maatschappelijke kwesties die voor sociologen relevant zijn. Dat heeft niet alleen implicaties voor de stijl, maar ook voor de format. Wat de stijl betreft, willen we auteurs uitdagen: we willen hen vragen hun verhaal zo te brengen dat mensen het ook willen en kunnen lezen. Uiteraard houden we nauwgezet in het oog of wat wordt beweerd ook methodologisch klopt, maar er is een punt waarop methodologische fijnslijperij ten koste gaat van de toegankelijkheid van de tekst. Wat de format betreft, zien we een tijdschrift waarin de lezer verschillende soorten bijdragen kan verwachten. Elk nummer bestaat minstens uit een drietal bijdragen uit deze vier categorieën:

 • onderzoekspapers: gebaseerd op origineel onderzoek, relevant voor het brede veld van de sociologen. Dat kunnen ook methodologische of theoretische bijdragen zijn, die een verbreding van de wetenschappelijke kennis in het domein van de sociale wetenschappen tot doel hebben;
 • beleidsgerichte papers: gebaseerd op beleidsonderzoek, interessant voor het brede veld van de sociologen;
 • overzichtsartikelen: bijdragen die een overzicht bieden van de stand van zaken, van ontwikkelingen of trends in bepaalde domeinen van de sociologie;
 • con-tekst: diepgravende interviews met invloedrijke sociologen uit binnen- en buitenland.

Het tijdschrift wordt aangevuld met een aantal bijdragen uit de volgende categorieën:

 • onderzoeksnota’s: kortere artikelen over opmerkelijk nieuw onderzoek of over nieuwe theoretische of methodologische ontwikkelingen (in de sociologie of in voor sociologen relevante disciplines);
 • essays: een reflectie vanuit sociologisch perspectief of voortbouwend op sociologische inzichten;
 • boekbesprekingen: reviews van recente uitgaven of heruitgaven van klassieke wetenschappelijke boeken in het domein van de sociale wetenschappen;
 • korte samenvattingen van nieuwe doctoraten in de sociologie, verdedigd aan de Vlaamse universiteiten;
 • discussies: twee of drie mensen worden uitgenodigd een standpunt in te nemen ten aanzien van voor het brede veld van sociologen belangrijke ontwikkelingen of gebeurtenissen;
 • reacties op in het tijdschrift gepubliceerde bijdragen;
 • sociologen over een actueel maatschappelijk thema: korte bijdragen waarin een socioloog specifiek sociologische duiding geeft.

Het Tijdschrift voor Sociologie gaat dus gewoon door, onder een nieuwe naam – Sociologos. Tijdschrift voor Sociologie – en met een nieuwe lay-out. Het is dus toch een beetje een nieuw begin.